فناوری خلاء و تاریخچه آن

خرید پمپ خلا و فناوری خلا تاریخچه شگفت انگیزی است.  در یونان باستان زمانی آغاز شد که فیلسوف (حدود 375- 460قبل از میلاد) زندگی می کرد. پیشنهاد دموکریتوس، این بود که جهان از ذرات ریزی تشکیل شده است،که او آنها را اتم نامید.( یونانی: غیرقابل تقسیم  اتم)  به نظر می رسد که اعتقاد دموکریتوس  این بود که فضای خالی (به عبارت دیگر، در اصطلاح مدرن،پمپ خلاء) بین اتم ها وجود د...