گاز زدایی یا حباب گیری از پلاستیک پمپ وکیوم دستگاه تزریق با استفاده از منابع خلا متمرکز برای گاز گیری اکسترودر استفاده می شود.و زمانی می تواند مفید باشد که چندین خط تولید به طور موازی کار کنند.گاز گیری اکسترودر در حذف گاز از مذاب پلیمر در یک دستگاه ...